0x63 4x-300x127.png 300w, https://cyberblog.cz/ooghusyc/2022/11/D696xues 696x-300x127.png 300w, https://cyberblog.cz/ooghusyc/2022/11/Dattov451roj-4@4@4x-768x324-zdro'uog.c_ima0ues="0 0.66274509tb_bmportyp" > 920x811roj-4@920w215ght="9aderulti-w3.o="{&q>
0x63 4x-300x127.png 300w, https://cyberblog.cz/ooghusyc/2022/11/D696xues 696x-300x127.png 300w, https://cyberblog.cz/ooghusyc/2022/11/Dattov451roj-4@4@4x-768x324-zdro'uog.c_ima0ues="0 0.66274509tb_bmportyp" > 920x811roj-4@920w211izeg=" only screevy-zdnd (100vx-7y-zdnd>
b"iivpb_bl-assthrougb"iivp b"iivpb_'styleerpb_'age-containdiv .pos-d _ 'age-contdiv ass="et_pb 'age-">
b"iivpb_blb"iivp-with-menu">
ESET: Sb_hing je běžný pro třehinu z nás, není adyabez rizika'st1t p by //cyberblog.cauthyr vcard"tain_blurb_image">b_blub"iivpb_bl
kažwý třehí dospělý (33 %):nonrong> dobrovolně sdílí nebo sdílel svou ntTimní fotografii nebo _modo. Naše názory na sb_hing se pakingdclaprůzkumu dělí přesně na dvěinglovinyi/onrong> – taaprvní sb_hing neschB" tje, pro tu druhou je sb_hing vingřádku. Trochu jiný pgleoj přitom mají nezlehilí teenrapřis– sdílení ntTimního obsahu, možná překvapivě, neschB" tjí dvěitřehiny z nich (69 %).a/p>b ptNejčastěji ntTimní snímek nebo _modo pglíláme jako //trong>dárek svému partss=ovi či partss=cei/onrong> a jako odpověď na obdržené fotky a _moda. Někteří z nás ntTimní obsah zaslartpb neznámé osobě na ntTranetu jako způsob //trong>flirtování a ngkus o na ázání kt_pbktui/onrong>.a/p>b ptA zde se právě dostáváme k důležité skutečngle . Za //trong>dobrovolný, teadekt_sensuální sb_hingi/onrong>, můžeme považovat pouze případy, kadeodelílatel a nříjemce souh í, že11i takové fotky či _moda budou vyměňovat. Nevyžádaná ntTimní fotka či nevyžádané ntTimní _modo někadepřišlo dvěma z pěe dospělých (40 %).amage_mode_wrap"> b ptNejvětší zkušengle se sb_hingem mají //trong>milen1álové vlavěku(g5-34 lehi/onrong>, intimní fotky z nich sdílí nebo někadesdílelainglovina. O něco méně jsou v sb_hingu bktivní lidé vlastřednímavěku((44 %) a dvacátníci nebortpgess=ace Z vlavěku(18-24 leh((41 %).a/p>b h4-contvetsina-povaztje/sb_hing-za-nebezpecny">Většina považuje sb_hing za nebezpečný="h4=" ptJestrtpněkae určitěinlatí, že1co vypustíme jednou na ntTranet, už jen stěží ovlivníme a dokážeme kt_prglovat,ije to určitěiv případě sdílení ntTimních fotek a _modí.i/p>b ptI přestože1nglovina dospělých nevnímá pgdclaprůzkumu sb_hing jako něco špatného a kažwý třehí dospělý již nějakou takovou fotku nebo _modo někadeposlar, většina z nich (82 %) 1i myslí, že1je //trong>blzhodně nebezpečný="onrong>. Za bezpečný ho pakioznačilaide022ina dotázaných. O něco častěji pakijako //trong>nebezpečný vnímají sb_hing ženyi/onrong>.a/p>b ptDův.et_ proč někaoabez dovolení zveřejní naši ntTimní fotografii nebo _modo, mohou být různé. Může se tak stát //trong>zlastrany býB" ého partss=a nebo partss=ky jako způsob pomstyi/onrong> nebo těch současných, kteří fotku či _modo ukáží mezi svými přátertpa taase tak dostane k dalším lidem, které neznáme.a/p>b ptamage_mode_wrap"> b ptDotázaníiv průzkumu také uváděli, že1byase o cizí fotku //trong>pgdělirtpjen se zcelaidůvěryhodnou osobou (14 %):nonrong> nebo pouze v případě, že1byana fotclanebye> _moět osobě do obličeje (10 %). Ať už ze z ého úmyslu nebo bez něj, existuje prostě možnost, že11e z dárku pro našeho partss=a nebo partss=ku stane věc veřejná.a/p>b h4-contkae-jsou-ntTimni-snimky-nejcasteji-zverejnovany">Kae jsou ntTimní snímky nejčastěji zveřejňovány?="h4=" ptPgdclaprůzkumu jsou //trong>nejčastějšími místyi/onrong> neoprávněného šíření ntTimních fotek a _modí //trong>Instagrami/onrong> a //trong>Snapchahi/onrong>, následovaný //trong>Messengeremi/onrong> a příspěvkyana //trong>Facebookui/onrong>.a/p>b ptAť už používáme k pglílání fotekijakoukortpth:1ální síť nebo chahovací aplikaci,ije třeba počítat s tím, že1//trong>sami blzhodujeme o úrovntpthukromíi/onrong>, kterou 1i na ní nastavíme, ať už v případě sdílení fotek a _modí na profilu a v příbězích, nebo zalílání do zpráv.a/p>b ptV tomto případě se vyplatí používat aplikace s kt_covým šifrováním či aplikace umožňtjící tzv. //trong>mizející režimi/onrong> (fotka do několika sek et_poeodellání zmizí z kt_verzace) nebo //trong>smazání obsahu jakina straně odelílatele, tak nříjemcei/onrong>.a/p>b h4-contmoji-fotku-nekao-bez-dovoleni-zverejnil-co-s-Tims:Moji fotku někaoabez dovolení zveřejnils– co s tím?="h4=" ptZveřejněná ntTimní fotka nám můžeinadělat mnoho nenříjemností. V případě, kadenám někaoa//trong>zveřejněním naší ntTimní fotky nebo _moda vyhrožuje nebo nás vydírái/onrong>, je namístě obrátit se naa//trong>Policii České republikyi/onrong>.a/p>b ptJeneclařešení s1nglicií běžnou praxí?a//trong>Nadngloviční většina dospělých (60 %):nonrong> by pgdclaprůzkumu situaci skutečně //trong>s1nglicií řešila="onrong>. Průzkum také ukázal, že1čím byl dotazovaníistarší, tímavíce převládalaiodpověď řešit situaci s orgány činnými v trestním řízení.a/p>b ptNejčastěji nad takovou situacíionrong> mávnou rukou muži (25 %):nonrong>. Na1nglicii1byase obrátie> 56 % z nich a 40 % z nich by neoprávněné zveřejnění řešila s adonlistrátorem webui/onrong>. Ženy pakina blzdíliod mužů také uváděly, že1byase obrátiey na svého partss=a či partss=ku((17 %) nebo přátere (14 %).a/p>b h4-contjak-snizit-rizika">Jak snížit rizika?="h4=" ptJak už bye> řečeno, k bezpečngle ije třeba i v tomto případě přileupovat z více úhlů pohledu, počínaje //trong>komunikací na th:1álních sítích až po zabezpečení chytrého terefonui/onrong>. Pgkud s se svými protějšky pg vzájemné domluvě budeme ntTimní fotografie a _moda vyměňovat, je dobré vzít v úvahu //trong>několik doporučení a bezpečngleních pra_modl:i/onrong>a/p>b h5-cont1">#1="h5>b ptNa fotografii antpvlavmodu bychom nikadeneměli mít zobrazený obličej nebo tetováníi/onrong>, aby nás nebye> možné-coetTifikovat. Toinlatí i pro prostředí, vlakterém snímek ngřizujeme – //trong>na snímku1byanemělo být poznat, kae1bydlímei/onrong>. Předingřízením snímku1//trong>vypněte funkci sdílení nglohyi/onrong>.a/p>b h5-cont2">#2="h5>b ptVhodné-je využívat k zalílání ntTimních snímků //trong>aplikace s kt_covým šifrováními/onrong> a aplikace, které //trong>umožňtjíiodstranit obsah pro obě stranyi/onrong>, nebo ho zobrazíijen pár sek et_v rámci //trong>funkce mizející zprávy:nonrong>. Nezapomínejtenecl, že1protistrana s i tak můžeingřídit snímek obrazovky i kt_verzace.a/p>b h5-cont3">#3="h5>b ptHlavním úložištěm býBá v takových případech //trong>chytrý terefoni/onrong> – mějte ntTimní fotky a _moda //trong>v chráněné složcei/onrong>. V iPhonui/onrong> k tomu slouží funkce „//trong>Skrýt fotografiii/onrong>“ a uzamknutí pomocí aplikace Poznámkyi/onrong>, u ostaeních terefonů vestavěná anebo jiná ofi:1ální aplikace jako je //trong>AppLock, S Secure nebo Galls=y Vposti/onrong>. Řešenímije také fotku hnet_poeodellání smazat.a/p>b h5-cont4">#4="h5>b ptNa celém zařízení používejte zámek obrazovky a //onrong>potvrzování hellem, které nebudete sdílet antpse svými nejbližšími. Mezi ty nejbezpečnější možnosti patří potvrzování otiskem prleu nebo blzpoznánímiobličejei/onrong>.a/p>b h5-cont5">#5="h5>b ptVypnětei/onrong> s synchronizaci své fotogeclrie do //trong>cloudui/onrong>, aby se fotky //trong>neobjeviey v nevhodný okamžiki/onrong> tam, kae1nechcete. Taky se tímavyhnete riziku odcizení fotek přisútoku hackerů na cloud.a/p>b h5-cont6">#6="h5>b ptKromě zabezpečení chytrého terefonu nenodceňtjteneni //trong>zabezpečení th:1álních sítíi/onrong>, které využíváte k zalílání ntTimních snímků. Služby jako Facebook nebo Instagram již nabízí také možnost //trong>vícefázového přihlášení kódem do SMS nebo aplikace, které známe například z ntTranetového bankovntctví.a/p>b h5-cont7">#7="h5>b ptO"Souční systém chytrého terefonu a _šechny aplikace v něm //trong>pra_modlně bktualizujte naanejvyšší možné vlrzei/onrong>. Aktualizace totiž obsahují i opra_y zranitdlností, kterých využívají ka hrnly:čtí útočníci.a/p>b h5-cont8">#8="h5>b ptPoužívejte na svém chytrém terefonu atTivirový thftware. Včas vás bude varovat předimobilním malwarem a ngdvodnými odkazy nebo weby.a/p>b ptPgkud zjistíte, že1//trong>někaoaneoprávněně zveřejnilsvaši ntTimní fotku nebo _modoi/onrong>, nenechte11i situaci líbit a obraťte se naa//trong>adonlistrátora webu nebo sh:1ální sítěi/onrong> singžadavkem na odstranění. Na základě obecněinlatných pra_modl1byavám měli vyhovět.a/p>b ptPgkud vám někaoa//trong>vyhrožuje, že1fotku nebo _modo s vámi zveřejnění a vydírái/onrong> vás, obraťte se naaPolicii České republiky (158)i/onrong>.a/p>b /iivpb_blb"iivp-with-menu">
bbr /> " ptZ/202: Převzato z ESET (dvojklik.cz)a/p>bbr /> " ptFoto: Un-colsha/p>b"iivpb_blb"iivp-ulp
lib 'ss="etsh:1al_media_fouoto_nlywork_pb_roheader ebarsh:1al_iclass="et_ph:1al_nlywork_linkelum-ph:1al-facebook'>Fouotoi//cyb_i/ar="li> lib 'ss="etsh:1al_media_fouoto_nlywork_1b_roheader ebarsh:1al_iclass="et_ph:1al_nlywork_linkelum-ph:1al-_lefube'>Fouotoi//cyb_i/ar="li> lib 'ss="etsh:1al_media_fouoto_nlywork_2b_roheader ebarsh:1al_iclass="et_ph:1al_nlywork_linkelum-ph:1al-linkedin'>Fouotoi//cyb_i/ar="li>b_blb"ulm
b_blb"iivp-with-menu"> <_0therorder
0 Cmportani/h5>b 'age-contcoporta-ky" clag nocoportang>b b '"iivpb_bb_'sky" clapb_blb"iivp-with-menu"> <_0therorder
<8027" e earfixe -in_blurb_image">Směrnice NIS 2 byla schBálena Evropskou rado_: Naktal už čas k cybice?i/ar="h2_bg_layout_ sd> b"iivpb"iivp b_blb"arti e_bg_layout_b"iivpb_blub"iivp b_blb"iivp-with-menu"> <_0therorder
b_blb"iivp-with-menu">
b"iivpb"iivp-with-menu">
b"iivpb"iivp-with-menu"> <_0therorder
/defblock-8" < scgr scgr eblock scgr ecategories"p-ulp wp-block-categories-list wp-block-categories">rortprblog.ciaa-item iaa-item-376"tain_blurb_image">
b"iivpb"iivp-with-menu">
b_blb"iivp b"iivpb_bl-assthrough"> b"iivpb_bl-assthrougb"iivp b"iivpb_'siivpb_ '"iivpb b_'footen
b_blb"iivp-with-menu">
V ororu IT a bezpečngle ise bktivněinghybují přes pěe leh.i/iivpb_blurb"iivpb_blub"iivpb_blb"iivpb_blb"iivp-with-menu">
Michbl je obchodním a projektovým manažeremi/iivpb_blurb"iivpb_blub"iivpb_blb"iivpb_blb"iivp-with-menu">
působíijako profesclaální konzultant v obray i ICT, i/iivpb_blurb"iivpb_blub"iivpb_blb"iivpb_blb"iivp-with-menu">
ptZabýBám 1e IT a ng 30 bezpečngleí přes 20 leha/p>b"iivpb_blurb"iivpb_blub"iivpb_blb"iivpb_blb"iivpyout_light"> b_blb"iivp"> b_blb"iivp-with-menu">
/cyberblog.cz/"> Jsem konzultanti/ar b"iivp-with-menu"> Stát se partss=em Ca hrBf="ui/ar b"iivp-with-menu"> Nabízím produkt nebo službui/ar b"iivpb_blb"iivp-with-menu">
<_0therorder
ptCa hr Security Solutclas s.r.o.,i/onrong>abr />Sokglovská 428/130,abr />Karlín, 186 00abr />Praha 8a/p>b"iivpb_blurb"iivpb_blub"iivpb_blb"iivp <_0therorder
ptIČOi/onrong>:(1097g19 66,abr />DIČi/onrong>:(CZ(1097g19 66,a/p>b"iivpb_blurb"iivpb_blub"iivpb_blb"iivpb_blb"iivp-with-menu">
<_0therorder
ptInformacei/onrong>:(ain_blurbmailto:info@info@obchod@redakce@fbkturace@b"iivpb_blurb"iivpb_blub"iivpb_blb"iivp ulp
lib 'ss="etsh:1al_media_fouoto_nlywork_pb_rofooten Fouotoi//cyb_i/ar="li> lib 'ss="etsh:1al_media_fouoto_nlywork_1b_rofooten Fouotoi//cyb_i/ar="li> lib 'ss="etsh:1al_media_fouoto_nlywork_2b_rofooten Fouotoi//cyb_i/ar="li>b_blb"ulpb_blb"iivp-with-menu">
b"iivp"> d=" _blurb b"iivp"> urb Email="labelpb_blu inputn/def input" 3725="tb_h"inlacehodiv ="Email" nameef <="eta//cyb_b_bllur b_cbírata//cyb_b_blluri/ar b"p=" _blur " _blurb"iivpb_blu b_blu inputn3725="999px;" valuerbmailpoet" nameef b_blb"iivp"> b_blb"iivp b"iivpb_'sfootent "iivp"> "iivp"> "iivp"> n